Nyheter, GDPR

ELLIVER TANDVÅRD PATIENTINFORMATION, GDPR

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen. 


Hur behandlar ni mina personuppgifter?
Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrund till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgifter om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett ditt samtycke. 

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via webbsida, mejl eller telefon. Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig och även de rättsliga förpliktelser som åligger oss som vårdgivare. 

Kontaktuppgifterna sparas i vårt journalsystem, allt i enlighet med Patientdatalagen. 


Hur länge bevaras dina personuppgifter?
Enligt Patientdatalagen och Dataskyddsföreningen ska journalhandlingar sparas i minst tio år. 


Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter, exempelvis Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet eller om du som patient gett ditt samtycke till detta. 

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som fått tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dessa till något annat syfte än de syften som anges i patientinformationen. 


Vilka rättigheter har jag?
– Ta del av patientjournalen genom kopior. 
– Få dina personuppgifter rättade eller raderade. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i journalen, har du rätt att få detta infört i din journal. För att få en uppgift borttagen ut journalen behöver du vända dig till IVO på www.ivo.se för att få detta prövat. 
– Få information om återkomst till din patientjournal. Du har möjlighet att får en lista över vilka som tittat på dina personuppgifter. 
– Spärra uppgifter i din journal. För att annan vårdgivare ska få tillgång till dina patientuppgifter krävs ditt samtycke. Att spärra uppgifter är endast möjligt i en elektronisk journal. 
– Invända mot behandling: du har rätt att invända mot vissa pesonuppgiftsbehandlingar. 
– Åkalla ditt samtycke: du har rätt att återkalla ett samtycke genom att kontakta oss, se uppgifter nedan.  
– Klagomål och skadestånd: du har närsomhelst rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller Datainspektionen. 


Hur använder du dina rättigheter?
Om du vill använda dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se


Vem är personuppgiftsansvarig?
Elliver Tandvård AB, Tandläkare Birgitta Elliver


Hur kontaktar du oss?
044-100122
Elliver Tandvård, Östra Storgatan 34, 291 31 Kristianstad

Vi använder cookies på vår websajt. Genom att fortsätta använda den, anses du godkänna detta.